image

Algemene voorwaarden IQ Kunstuitleen Particulieren

Artikel 1:                Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen IQ Kunstuitleen en de huurder of koper (hierna te noemen: “afnemer”) van een door IQ Kunstuitleen aangeboden kunstwerk.


Artikel 2:                Abonnement

 1. IQ Kunstuitleen hanteert een uitleensysteem op basis van een verplicht abonnement.
 2. Het abonnementsgeld bedraagt € 12,- op jaarbasis, dat jaarlijks bij vooruitbetaling automatisch door IQ Kunstuitleen wordt geïncasseerd. Hiertoe zal afnemer aan IQ Kunstuitleen een machtiging afgeven.
 3. Het lidmaatschap ontstaat door schriftelijke aanmelding bij het aangaan van de huurovereenkomst en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
 4. Het lidmaatschap eindigt na opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van één maand tegen het einde van het kalenderjaar. Opzegging door afnemer is slechts mogelijk indien de tussen partijen gesloten overeenkomst gelijktijdig of eerder eindigt.


Artikel 3:                Duur overeenkomst

 1. De tussen partijen gesloten overeenkomst heeft een minimale looptijd van één jaar.
 2. Afnemer kan na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn van één jaar de overeenkomst op ieder moment beëindigen door middel van het retourneren en/of aankopen van de gehuurde kunstwerken.
 3. Ook bij aankoop van de gehuurde kunstwerken binnen één jaar vervalt de tussen partijen gesloten overeenkomst.
 4. Binnen de looptijd van de overeenkomst staat het afnemer vrij op elk willekeurig moment de gehuurde kunstwerken bij IQ Kunstuitleen om te wisselen voor andere kunstwerken, waarbij het huurbedrag in de overeenkomst zal worden aangepast aan de waarde van de nieuw gehuurde kunstwerken.


Artikel 4:                Prijs en betaling

 1. Het door afnemer aan IQ Kunstuitleen maandelijks te betalen huurbedrag, bedraagt 3% van de door IQ Kunstuitleen gehanteerde waarde/verkoopprijs van het kunstwerk.
 2. Het door afnemer aan IQ Kunstuitleen maandelijks verschuldigde huurbedrag dient bij vooruitbetaling te worden voldaan.
 3. IQ Kunstuitleen zal de huurbedragen maandelijks via automatische incasso innen, waarvoor afnemer aan IQ Kunstuitleen een doorlopende machtiging zal afgeven. Afnemer is verplicht zorg te dragen voor voldoende saldo.
 4. Afnemer dient bij het aangaan van de overeenkomst de huurprijs voor de eerste volledige maand of deel daarvan direct – opdat IQ Kunstuitleen de ontvangst kan bevestigen – bij het sluiten van de overeenkomst te voldoen.


Artikel 5:                Spaartegoed

 1. Tweederde deel van het in artikel 4 lid 1 bedoelde maandelijkse huurbedrag wordt aangeduid als spaartegoed, waarmee afnemer bij IQ Kunstuitleen kunstwerken kan aankopen.
 2. Het in lid 1 van dit artikel bedoelde spaartegoed kan slechts en alleen door afnemer gebruikt worden voor de aanschaf van kunstwerken bij IQ Kunstuitleen en wordt nimmer in contanten of giraal of anderszins aan afnemer uitbetaald.
 3. Het in lid 1 bedoelde spaartegoed kan niet worden gebruikt voor betaling van de huur van kunstwerken bij IQ Kunstuitleen.
 4. Afnemer kan contact opnemen met IQ Kunstuitleen ten aanzien van de hoogte van het uitstaande spaartegoed.
 5. Met de aan afnemer toekomende spaartegoeden kunnen te allen tijden, ook na beëindiging van de huurovereenkomst en het abonnement, door afnemer kunstwerken bij IQ kunstuitleen worden aangekocht.


Artikel 6:                Eigendom kunstwerken

 1. IQ Kunstuitleen blijft gedurende de looptijd van de overeenkomst te allen tijde eigenaar van de uitgeleende kunstwerken.
 2. Wanneer afnemer – eventueel gebruik makend van het in artikel 5 lid 1 bedoelde door afnemer opgebouwde spaarsaldo – het gehuurde kunstwerk wil aankopen, dient afnemer dit aan IQ Kunstuitleen kenbaar te maken.
 3. Afnemer wordt nimmer – zonder dat er hiertoe met IQ Kunstuitleen een separate koopovereenkomst wordt gesloten – automatisch eigenaar van het kunstwerk, ongeacht de hoogte van het door afnemer opgebouwde spaartegoed.


Artikel 7:                Gebruik kunstwerk

 1. Het is afnemer verboden om de kunstwerken, hetzij om niet, hetzij tegen een vergoeding, aan een ander in gebruik af te staan of aan een ander te verhuren dan wel te verkopen.
 2. De gehuurde kunstwerken verblijven op het adres dat op de overeenkomst tussen partijen staat vermeld en een eventuele verhuizing van de afnemer en/of de kunstwerken dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken aan IQ Kunstuitleen te worden doorgegeven.
 3. Het reproduceren, kopiëren en/of tentoonstellen van gehuurde kunstwerken is niet toegestaan, behoudens met schriftelijke toestemming van IQ Kunstuitleen.


Artikel 8:                Verzekering en aansprakelijkheid

 1. Gedurende de looptijd van de overeenkomst draagt IQ Kunstuitleen zorg voor verzekering van het kunstwerk/de kunstwerken.
 2. Schade ontstaan door nalatigheid of opzet van de afnemer, komt voor rekening van afnemer.
 3. Bij schade, in geval van diefstal met braaksporen en bij brand valt de kunst onder de inboedelverzekering van afnemer.
 4. De aansprakelijkheid van afnemer bedraagt maximaal de in geld uitgedrukte waarde van de gehuurde kunstwerken.
 5. Afnemer is verplicht IQ Kunstuitleen terstond op de hoogte te stellen indien schade aan het kunstwerk is ontstaan dan wel dreigt te ontstaan.


Artikel 9:                Tekort schieten afnemer

 1. Indien en voor zover afnemer tekort schiet in de tijdige betaling van het abonnementsgeld en/of de verschuldigde huur, zal afnemer na eerste sommatie aan IQ Kunstuitleen 15% van het verschuldigde bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zijn.
 2. IQ Kunstuitleen is in gevallen dat de afnemer in verzuim komt te verkeren, gerechtigd de uitgeleende kunstwerken terug te (doen) nemen en de overeenkomst te ontbinden.
 3. De eventuele kosten voor de terugname van de kunstwerken, komen volledig voor rekening van de afnemer.
 4. Aan de afnemer komt nimmer een beroep op verrekening van het door afnemer aan IQ Kunstuitleen verschuldigde bedrag met het door afnemer opgebouwde spaartegoed toe.Artikel 10:              Geschillen

 1. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen worden bij uitsluiting behandeld door de bevoegde rechter in de rechtbank Overijssel.